ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANLARI EĞİTİMİ

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Asbest söküm çalışanlarının eğitim programları ve eğitimleriMADDE 6 – (1) Asbest söküm çalışanı olmak için başvuruda bulunan adayların eğitimleri, EK-3’ te verilmiş olan eğitim programına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından gerçekleştirilir.


ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANLARI İÇİN EĞİTİM PROGRAMI


Sıra No: 1
Eğitim Konu Başlığı Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler
Amaç Asbest ve türleri ile asbestin yapısal özellikleri, kullanım amacı ve kullanıldığı alanlar,
karşılaşılabilecek işler ile asbest kullanılmış malzemeler konusunda katılımcıları bilgilendirmek.
Öğrenim Hedefleri Asbest ve türlerinin tanınması ve asbestle karşılaşılan malzeme ve işlerin öğrenilmesi
Alt Başlıklar 1. Asbestin tanımı ve türleri
2. Asbestin kullanım amacı ve kullanıldığı alanlar
3. Karşılaşılan malzeme ve işler
Toplam Ders Saati 1 Saat

Sıra No: 2
Eğitim Konu Başlığı Asbest ve İnsan Sağlığı
Amaç Asbestin sağlık üzerine etkileri hakkında bilgilendirmek.
Öğrenim Hedefleri Asbestin insan sağlığına etkileri, asbestin neden olduğu meslek hastalıkları ve sağlık gözetimi hakkında bilgi sahibi olunması.
Alt Başlıklar 1. Asbest maruziyeti sonucunda çalışanda meydana gelen belirtiler.
2. Hastalığın ortaya çıkması ve tanısı.
3. Hastalığın seyri
4. Hastalığın muhtemel sonuçları ve yasal haklar
5. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda sağlık gözetimi.
6. Asbestin neden olduğu meslek hastalıkları.
Toplam Ders Saati 1 Saat

Sıra No: 3
Eğitim Konu Başlığı Asbest Maruziyetinden Korunma
Amaç Asbest maruziyetinden korunmak için kullanılacak kişisel koruyucu donanımların, kullanım ve bakım yöntemlerinin ve asbest maruziyetinden korunma yöntemlerinin öğrenilmesi.
Öğrenim Hedefleri Asbestin insan sağlığına etkileri, asbestin neden olduğu meslek hastalıkları ve sağlık gözetimi hakkında bilgi sahibi olunması.
Alt Başlıklar
 • Koruyucu ve önleyici tedbirler
 • Kişisel koruyucu donanımlar (solunum sistemi koruyucuları, koruyucu giysiler, iş ayakkabısı, kulak koruyucuları, eldivenler vs.)
 • Genel önlemler (soyunma ve giyinme yerleri, duş veya banyo imkanı gibi iş hijyeniyle ilgili hususlar ile yemek ve dinlenme yerlerinin düzeni ve bu konularda dikkat edilecek hususlar vs.)
Toplam Ders Saati 1 Saat

Sıra No: 4
Eğitim Konu Başlığı Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması
Amaç Çalışanların söküm işine hazırlık için yapılacaklarının öğretilmesi.
Öğrenim Hedefleri İşe başlamadan önce hazırlanma ile ilgili usul ve esasların öğrenilmesi.
Alt Başlıklar
 • Koruyucu ve önleyici tedbirler
 • Kişisel koruyucu donanımlar (solunum sistemi koruyucuları, koruyucu giysiler, iş ayakkabısı, kulak koruyucuları, eldivenler vs.)
 • 25 Ocak 2013 tarihli “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” in “Genel Önlemler” başlıklı maddesi ve konu ilişkin diğer ek bilgiler.
Toplam Ders Saati 1 Saat

Sıra No: 4
Eğitim Konu Başlığı Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması
Amaç Çalışanların söküm işine hazırlık için yapılacaklarının öğretilmesi.
Öğrenim Hedefleri İşe başlamadan önce hazırlanma ile ilgili usul ve esasların öğrenilmesi.
Alt Başlıklar
 • Koruyucu ve önleyici tedbirler
 • Kişisel koruyucu donanımlar (solunum sistemi koruyucuları, koruyucu giysiler, iş ayakkabısı, kulak koruyucuları, eldivenler vs.)
 • 25 Ocak 2013 tarihli “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” in “Genel Önlemler” başlıklı maddesi ve konu ilişkin diğer ek bilgiler.
Toplam Ders Saati 1 Saat

Sıra No: 5
Eğitim Konu Başlığı Çalışma Platformları
Amaç Çalışma platformları hakkında bilgilendirmek.
Öğrenim Hedefleri Asbest söküm işinde çalışma yapılacak olan platform, iskele ve seyyar merdivenin doğru kullanımının öğrenilmesi.
Alt Başlıklar
 • Yüksekte çalışma ile ilgili mevzuat
 • Çalışma platformlarının taşıması gereken özellikler
 • İskelelerin taşıması gereken özellikler
 • Seyyar merdivenlerin sahip olması gereken özellikler
 • Yüksekte çalışmada alınacak önlemler
Toplam Ders Saati 1 Saat

Sıra No: 6
Eğitim Konu Başlığı Asbest Atıklarının Bertarafı
Amaç Asbest atıklarının bertarafını kavramak.
Öğrenim Hedefleri Asbest atıklarının sağlık ve güvenlik kuralları ve çevre mevzuatına uygun olarak toplanmasının, ambalajlanmasının, depolanmasının ve nakledilmesinin öğrenilmesi.
Alt Başlıklar
 • Asbest atıklarının;
  • Toplanması, ambalajlanması, depolanması ve nakledilmesi ile ilgili mevzuat
  • İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin ilgili mevzuat

   

Toplam Ders Saati 1 Saat

ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANLARI EĞİTİMİ