TEMEL İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

ÇALIŞANLARA VERİLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

  1. İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ÇALIŞANA VERİLMESİ GEREKEN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” m.6/2 ‘ye göre:

“İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.”

 

  1. PERİYODİK OLARAK ÇALIŞANLARA VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİMLER

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa – 16 SAAT

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa – 12 SAAT

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa – 8 SAAT

 

Eğitimler İş güvenliği uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından aşağıdaki konu başlıklarına uygun olarak yönetmelikteki sürelere göre verilmektedir.

Eğitim Konuları

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

TEMEL İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ